اتاق های 6H ( شش ساعته) – هتل رکسان

توضیحات اقامت این نوع از اتاق ها ساعتی است. 530,000 تومان به...

از: 583,000 تومان شب

اتاق های TR (Tween room) – هتل رکسان

توضیحات دارای یک تخت دو نفره اقامت این نوع از اتاق ها...

از: 1,188,000 تومان شب

اتاق های SR (Single room) – هتل رکسان

توضیحات دارای یک تخت یک نفره SR = سینگل = اقامت کامل...

از: 1,296,460 تومان شب

اتاق های DR (Double room) – هتل رکسان

توضیحات دارای دو تخت یک نفره اقامت این نوع از اتاق ها...

از: 1,643,400 تومان شب

اتاق های 6H (شش ساعته) – هتل رمیس

توضیحات اقامت این نوع از اتاق ها ساعتی است. 450,000 تومان به...

از: 495,000 تومان شب

اتاق های TR (Tween room) – هتل رمیس

توضیحات دارای یک تخت دو نفره اقامت این نوع از اتاق ها...

از: 1,029,600 تومان شب

اتاق های SR (Single room) – هتل رمیس

توضیحات SR = سینگل = اقامت کامل

از: 1,049,950 تومان شب

اتاق های DR (Double room) – هتل رمیس

توضیحات دارای دو تخت یک نفره اقامت این نوع از اتاق ها...

از: 1,415,150 تومان شب

اتاق های 10H (ده ساعته) – هتل رمیس

توضیحات اقامت این نوع از اتاق ها ساعتی است. 500,000 تومان به...

از: 550,000 تومان شب