اتاق های DR (Double room) – هتل رکسان

اتاق های SR (Single room) – هتل رکسان

اتاق های TR (Tween room) – هتل رکسان

اتاق های 6H ( شش ساعته) – هتل رکسان