اتاق های 10H (ده ساعته) – هتل رمیس

اتاق های DR (Double room) – هتل رمیس

اتاق های SR (Single room) – هتل رمیس

اتاق های TR (Tween room) – هتل رمیس

اتاق های 6H (شش ساعته) – هتل رمیس